Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

Επάγγελμα: ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.
Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Συνθήκες Εργασίας:
Αν και η εργασία του γεωπόνου είναι περισσότερο πνευματική και συμβουλευτική και ασκείται σε χώρους γραφείων, συχνά είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται κοντά στον αγρότη, στους χώρους παραγωγής και πολλές φορές να εργαστεί εκτός ωραρίου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων. Η επαφή του με φυτοφάρμακα και άλλα χημικά προϊόντα καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγροτική ζωή και η ενασχόληση με τη φύση, προϋποθέτουν αγάπη γι’ αυτήν και κατανόηση στα προβλήματα των αγροτών. Πρέπει να διαθέτει ευρύ πεδίο γνώσεων, υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρατηρητικότητα και ιδιαίτερη προσοχή, αφού μία λανθασμένη υπόδειξη, ένας κακός χειρισμός ή σχεδιασμός μπορεί να αποβεί μοιραίος για την αγροτική εκμετάλλευση και την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων. Επίσης, ο γεωπόνος πρέπει να είναι οργανωτικός, υπεύθυνος και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή αγορά.


Σπουδές:
Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανήκει στο 2ο επιστημονικό πεδίο Θετικών Επιστημών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων), όπου η φοίτηση διαρκεί δέκα (10) εξάμηνα και οδηγεί σε απόκτηση πτυχίου Γεωπόνου (Επιπέδου 5+), μετά την συμμετοχή σε πρακτική άσκηση και την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης, (τομείς: Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής, Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, Φυτοπροστασίας, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας).
Ειδικότερες ανάλογες προπτυχιακές σπουδές παρέχοναι από τα τμήματα: 1. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) (περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα Προσανατολισμένων Σπουδών Εξειδίκευσης σε πέντε κατευθύνσεις: α. Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, β. Κηπευτικών Καλλιεργειών, γ. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτινικής Τοπίου, δ. Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος, ε. Δενδροκομίας και Αμπελουργίας), 2. Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας (περιλαμβάνει βασικά μαθήματα και μαθήματα κορμού), 3. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) (περιλαμβάνει τα Εργαστήρια α. Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, β. Φυσιολογίας θρέψεως και Διατροφής, γ. Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, δ. Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας), 4. Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το επάγγελμα του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), όπως αυτές ισχύουν, ασκείται από τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους, που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και διαθέτουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι γεωτεχνικοί γενικότερα, ανάλογα με την ειδικότητά και τα επιπλέον επιστημονικά τους προσόντα, απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και σε Οργανισμούς, Εταιρείες, Ιδρύματα κλπ, που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση των γεωτεχνικών σε όλο το Δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α) , καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.
Ο γεωπόνος μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισμούς, σε δασικές βιομηχανίες κ.λπ., σε δική του επιχείρηση διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κ.λπ. Οι προοπτικές του επαγγέλματος εμφανίζονται θετικές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η αγορά εργασίας εμφανίζεται θετική και βελτιωμένη. Οι σύγχρονες μονάδες καλλιεργειών και οι βιοκαλλιέργειες, αν και πλήττουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες και τους αγρότες, δημιουργούν ολοένα περισσότερες θέσεις εργασίας για τους γεωπόνους.

Πηγή: epagelmata.oaed.gr